Перелік наукових праць

Перелік наукових праць, опублікованих професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту

1. Долинський С.В. Фермерство у відродженні підприємницької діяльності. – Ж. «Економіка АПК». – 2000. – №1. – С. 31-36.

2. Долинський С.В. Особливості та розвиток підприємництва в аграрних і агропереробних підприємствах. – Ж. “Економіка АПК”. – 2000. – №2. – С. 46-55.

3. Долинський С.В. Концептуальні підходи до організації підприємництва у вільних (спеціальних) економічних зонах. – Ж. «Економіка АПК». – 2000. – №3. – С. 37-39.

4. Долинський С.В. Спеціальна економічна зона «Закарпаття» у класифікаційній системі різновидів «вільних»(спеціальних) економічних зон. – Ж. «Економіка АПК». – 2000. – №7. – С. 19-23.

5. Долинський С.В. Інтеграційні зв’язки прикордонного підприємництва в агропромисловій сфері. – Ж. «Економіка АПК». – 2000. – №9. – С. 40-42.

6. Долинський С.В. Підприємництво і внутрішньорегіональні особливості організації рослинницької галузі в регіоні Карпат України. – Ж. «Економіка АПК». – 2001. – №2. – С. 98-101.

7. Долинський С.В. Розвиток малого підприємництва в регіоні Карпат України. – Ж. «економіка АПК». – 2001. – №6. – С. 51-57.

8. Долинський С.В. Основні принципи раціонального використання кормових угідь. – Ж. «Економіка АПК». – 2001. – №10. – С. 5-8.

9. Долинський С.В. Становлення та розвиток малого підприємництва на регіональному рівні. – Ж. «Економіка АПК». – 2003. – №5. – С. 56-61.

10. Долинський С.В. Малі організаційні структури аграрних формувань та ефективність їх діяльності. – Ж. «Економіка АПК». – 2003. – №8. – С. 38-43.

11. Долинський С.В. Формування інституціональної інфраструктури аграрного ринку. – Вісник ЛАДУ. Економіка АПК. – Львів, 2004. – №11 (2). – С. 383-387.

12. Долинський С.В. Соціальний розвиток села: стан і перспективи. – Ж. «Агроінком». – К., 2006. – №7-8. – С. 92-96.

13. Долинський С.В. Соціально-поселенська структура села. – Ж. «Агроінком». – К., 2006. – №9-10. – С. 78-82.

14. Долинський С.В. Сучасний стан розвитку фермерського господарства Волинської області. – Вісник ХНТУСГ. – Х., 2007. – Вип. 52. – С. 126-134.

15. Долинський С.В. Проблеми і резерви стабільного зерновиробництва. – Ж. «Агроінком». – К., 2007. – №9-10. – С. 247-26.

16. Долинський С.В. Ефективність використання, збереження і відтворення земельних ресурсів відповідно до принципів сталого розвитку. Проблеми агропромислового комплексу Карпат. – 2011. – Вип. 20. – Велика Бакта-2011. – С. 24-31.

17. Долинський С.В. Інноваційний розвиток аграрного виробництва Закарпаття. – Проблеми агропромислового комплексу Карпат. – 2011. – Вип. 20. – Велика Бакта-2011. – С. 32-39.

18. Долинський С.В. Еколого-економічні механізми реалізації екологічного безпечного розвитку агропромислового виробництва в гірській зоні Закарпаття. Проблеми агропромислового комплексу Карпат. – 2012. – Вип. 21. – Велика Бакта-2012. – С. 13-28.

19. Долинський С.В., Франчук І.Б., Вовк М.В., Солило Р.Р. Ефективність розвитку сільськогосподарських підприємств Львівської області в контексті їх інвестиційної привабливості. – Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького, Серія «Економічні науки». – Л., 2012. – С. 524-528.

20. Долинський С.В., Гримак О.Я. Основні напрями політики розвитку сільських територій Львівщини // Матеріали круглого столу «Розвиток сільських територій Карпатського регіону: стан та перспективи» [Текст], [12 грудня 2012]: зб. тез./ упоряд. О. Я. Гримак, Л. П. Кушнір. – Л.: СПОЛОМ, 2013. – С. 80-85.

21. Долинський С.В. Організаційно-економічний механізм формування євроінтеграційних процесів на регіональному рівні. – Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). – Мелітополь, 2013.

22. Дейнека М.Ф., Задорожний З.В. До питання вивчення регіонального аналізу при підготовці економістів для муніципальних органів // “Проблеми підготовки економістів для муніципальних органів управління в умовах формування ринкових відносин”. – Тернопіль, 1991.

23. Дейнека М.Ф. Проблеми інформаційного забезпечення управління виробництвом в умовах ринкових відносин // Тези доп. Респ. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1991.

24. Дейнека М.Ф., Задорожний З.В., Палюх М.С. Некоторые вопросы совершенствования учета материалов в условиях рыночных отношений. – “Проблемы улучшения бухгалтерского учета в условиях перехода к рыночной экономике”. – Кривой Рог, 1991.

25. Дейнека М.Ф., Якімов Ф.П. Методична розробка з дисципліни “Теорія аналізу господарської діяльності. Використання економіко-математичних методів в аналізі господарської діяльності”. – Тернопіль: ТІНГ, 1991.

26. Дейнека М.Ф., Задорожний З.В., Крупка Я.Д. Питання обліку капітальних вкладень і основних засобів // В кн.: “Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності”. – Тези доп. Обл. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1992.

27. Дейнека М.Ф. Наближення до міжнародних стандартів – напрямок удосконалення бухгалтерського обліку та звітності // Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. “Методологія бухгалтерського обліку в Україні”, Тернопіль: ТІНГ, 1993.

28. Дейнека М.Ф., Стельмах М.В. Аналіз і прогнозування прибутку в умовах ринку // Проблеми економіки України. – Тернопіль, 1993.

29. Дейнека М.Ф., Литвин Б.М., Крупка Я.Д., Стельмах М.В. Методичні поради з питань виконання дипломних робіт // Тернопіль: ТІНГ, 1994. – 30 с.

30. Дейнека М.Ф., Стельмах М.В. До питання оцінки фінансового стану підприємств // Проблеми економіки України. – Вип. 3. – Тернопіль, 1995.

31. Дейнека М.Ф., Стельмах М.Ф., Давидович І.Є. До питання вдосконалення інформаційної бази аналіз) прибутку // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць (випуск 4). – Тернопіль, 1995. – 74 с.

32. Дейнека М.Ф. Оцінка фінансового стану підприємств в умовах ринкового механізму господарювання // 36. наук. праць “Проблеми економіки України”. – Тернопіль: ТАНГ, 1995.

33. Дейнека М.Ф., Стельмах М.В. Проблеми впровадження ресурсозберігаючих технологій у будівельному комплексі // Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Тернопіль, 1996. – 107 с.

34. Дейнека М.Ф., Стельмах М.В. Деякі аспекти організації економічного аналізу витрат виробництва // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри економічного аналізу і 30-річчю інституту обліку і аудиту. – Тернопіль, 1996. – 193 с.

35. Дейнека М.Ф., Стельмах М.В., Баранчук Н.М. Аналіз і прогнозування прибутку за методом “витрати-обсяг-прибуток” // Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 1997. – 200 с.

36. Дейнека М.Ф., Давидович І.Є. Проблеми обліку виробничих затрат та фінансових результатів в умовах ринкової економіки // В кн.: Проблеми реформування бухобліку в сучасних умовах господарювання. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції 15-16 травня 1997 р. – Л., 1997.

37. Дейнека М.Ф., Стельмах М.В. Методичні вказівки до проведення семінарських і практичних занять та завдання для самостійної роботи з курсу «Теорія аналізу господарської діяльності». – Тернопіль: ТАНГ, 1998. – 24 с.

38. Дейнека М.Ф. Проблемні аспекти аналізу платоспроможності будівельно-монтажних організацій // Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України: Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль, 1998. – 228 с.

39. Дейнека М.Ф., Стельмах М.В. Проблеми стратегічної оцінки прибутку підприємств // Формування економічних відносин в умовах ринку: Збірник наукових праць (випуск 2). – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 455 с.

40. Дейнека М.Ф., Задорожний З.В., Крупка Я. Д. Програма виробничої практики для студентів ІУ курсу денної форми навчання спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” спеціалізації “Облік і аудит в будівництві”. – Тернопіль: ТАНГ, 1999.

41. Дейнека М.Ф., Стельмах М.В. Нові підходи до організації обліку і аналізу господарської діяльності // Наукові записки: Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. – Тернопіль, 2000. – 229 с.

42. Дейнека М.Ф., Литвин Б.М., Крупка Я.Д., Стельмах М.В. Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт. – Тернопіль: ТАНГ, 2000. – 36 с.

43. Дейнека М.Ф., Литвин Б.М., Задорожний З.В., Крупка Я.Д., Давидович І.Є. Програма виробничої практики для студентів ІУ курсу денної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» спеціалізації «»Облік і аудит в будівництві». – Тернопіль, 2000.

44. Дейнека М.Ф. Проблемні аспекти організації обліку і аналізу господарської діяльності // Наукові записки. Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка. Серія “Економіка”. – № 5. – 2000. – 115 с. – С. 75-78.

45. Дейнека М.Ф., Стельмах М.В. Звітна інформація та її якісні характеристики // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць (випуск 8). – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 180 с. – С. 120-121.

46. Дейнека М.Ф. Проблемні аспекти становлення фінансового обліку та аналізу // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць (випуск 8). – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 180 с. – С. 58-60.

47. Дейнека М.Ф. Сучасні питання організації аналізу діяльності будівельних організацій // Тези доповіді науково-практичної конференції „Проблеми розвитку будівництва в Україні”. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 158-161.

48. Дейнека М.Ф. Сучасні питання організації аналізу діяльності будівельних організацій // Вісник ТАНГ. – Тернопіль. – 2001. – № 18. – С. 132-134.

49. Дейнека М.Ф., Мельник Р.О. Проблеми обліку і аналізу показників фінансової діяльності підприємств // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – Серія „Економіка”. – Випуск 11, 2002. – С. 158-161.

50. Дейнека М.Ф. Щодо методики власного капіталу // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Серія “Економіка”. – № 13. – 2002. – С. 146-148.

51. Дейнека М.Ф., Литвин Б.М., Давидович І.Є., Микитюк П.П. Програма виробничої практики для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності 6.0502 „Менеджмент організацій” спеціалізації „Менеджмент організації інвестиційної діяльності”. – Тернопіль: ТАНГ, 2003. – 12 с.

52. Дейнека М.Ф., Стельмах М.В. Щодо методики аналізу фінансової звітності підприємств // Наукові записки: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу (випуск 12, частина 2). – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – С. 3-4.

53. Дейнека М.Ф. Маркетинговий підхід до комплексної діагностики діяльності підприємства // Наукові записки: Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту економіки і менеджменту інвестицій. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – С. 48-52.

54. Дейнека М.Ф. Особливості управління маркетинговою діяльністю у будівництві // Наукові записки: Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту економіки і менеджменту інвестицій. – Випуск 2. – Тернопіль: Наукова думка, 2004.

55. Дейнека М.Ф., Стельмах М.В. До питання аудиту власного капіталу // Наукові записки: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції „Облік, аудит і аналіз: економічна база, стратегії, концепції”. 28-29 травня 2004. – Тернопіль: ТАНГ, 2004.

56. Дейнека М.Ф. Окремі аспекти методики оцінки майнового стану підприємства // Наукові записки: Збірник матеріалів Міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції „Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформації суспільства”. – Тернопіль-Мукачево, 2004.

57. Дейнека М.Ф., Стельмах М.В. Щодо політики управління реальними інвестиціями // Наукові записки: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток корпоративного управління в глобальному середовищі”. 22-24 жовтня 2004 р. – Тернопіль: ТАНГ, 2004.

58. Дейнека М.Ф. Критерії сегментації ринку будівельної продукції // Наукові записки: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Ефективність інвестиційного процесу в Україні: стан, проблеми і перспективи”. – Тернопіль, 2005.

59. Дейнека М.Ф. Методичні поради і завдання для проведення практичних занять з дисципліни „Теорія економічного аналізу” спеціальність 6.050201 „Менеджмент організацій”. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – 32 с.

60. Дейнека М.Ф., Стельмах М.В. Аналітична оцінка залучення іноземних інвестицій в економіку України // Наукові записки: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу (випуск 15, частина 2). – Тернопіль: Економічна думка, 2006.

61. Дейнека М.Ф., Римар Г.А. Плани практичних (семінарських) занять, методичні поради до виконання індивідуальних завдань з курсу „Методологія наукових досліджень” для студентів спеціальності 8.050107 „Економіка підприємства” денної та заочної форм навчання. – Тернопіль: ТНЕУ, 2006. – 32 с.

62. Дейнека М.Ф. Проектний аналіз в управлінні інвестиційним процесом // Наукові записки: Збірник наукових праць факультету економіки і менеджменту інвестицій (випуск 1). – Тернопіль, 2006.

63. Дейнека М.Ф., Крисько Ж.Л. Тестові завдання з курсу “Економічний аналіз” для студентів спеціальності 6.050100 “Економіка підприємства” та “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання. – Тернопіль: ТНЕУ, 2006.

64. Дейнека М.Ф. Маркетингові підходи до управління збутовою діяльністю будівельних фірм // Наукові записки: Збірник наукових праць факультету економіки і менеджменту інвестицій (випуск 2). – Тернопіль, 2007.

65. Дейнека М.Ф., Починок Н.В. Методичні поради і завдання для проведення практичних занять, виконання індивідуальної та самостійної роботи з курсу “Економічний аналіз” для студентів денної форми навчання спеціальності “Економіка підприємства” та “Облік і аудит”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2007.

66. Гачек Т.С. Глобальні проблеми та їх вплив на формування аграрної економіки // Вісник ЛДАУ. Економіка АПК. – Львів. – 2005. – № 12. – С. 161-165.

67. Гачек Т.С. Малий бізнес у сучасних умовах господарювання // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького «Наукове забезпечення інноваційного розвитку виробництва та переробки продукції АПК». – Л., 2007. – Т.9. – №4(35). – Ч.2. – С. 46-50.

68. Гачек Т.С. Georgij Czerewko, Iryna Rudynska, Oksana Dadak Taras HACZEK / Wydziatu Nauk Prawnych i Ekonomicznych Kul, Zrownowazony rozwoj obszarow wiejskich, Koncepcja i realnosc na Ukrainie / Tom3, 2007. – S. 7-13 (раніше не подавалося).

69. Гачек Т.С., Гачек С.П. Інвестеційно-інноваційна діяльність спільних підприємств // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького «Наукове забезпечення інноваційного розвитку виробництва та переробки продукції АПК». – Л., 2010. – Т.12. – №1 (43). – С. 135-142.

70. Дадак О.О., Гачек Т.С., Дорош М.М. Ефективність впровадження в економічні взаємовідносини підприємств молокопродуктового підкомплексу елементів логістики і маркетингу // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. – Т.12. – №3(45). – Ч.5. – Л., 2010. – С. 90-98.

71. Гачек Т.С., Дадак О.О. Стан малого та середнього бізнесу в сучасних умовах господарювання / Гачек Т.С., Дадак О.О., Дудяк Р.П. // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Том 13. – №1 (47). – Ч 2. – 2011 – С. 425-431 (Серія “Економічні науки”).

72. Гачек Т.С. Земельні відносини в умовах ринку / Гачек Т.С., Черевко Г., Буряк П. // Аграрна економіка. Науковий вісник ЛНАУ. – 2010. – Т. 2. – № 3-4 . – С. 20-24.

73. Гачек Т.С. Сучасні тенденції міжнародної міграції робочої сили. Гуманітарно-економічні проблеми суспільства / Гачек Т.С. , Гачек С. П., Пилип’як О. В. // Зб. наук. праць Європейського університету. – Л., 2010. – С. 201-207.

74. Гачек Т.С. Діяльність агрохолдингів в Україні та напрями їх розвитку // Економіка АПК. – №20 (1). – 2013. – С. 66-73.

75. Скрипко Т.О. Управління інвестиційною та інноваційною діяльністю ЗАТ «Ензим» та його вдосконалення / Т. О. Скрипко, О. Ю. Масленніков // Вісник ЛКА / [ ред. кол.: Башнянин Г.І., Дайновський Ю.А., Єлейко В.І. та ін.]. – Л.: Вид-во ЛКА, 2007. – Вип. 25 (Серія “Економічна”). – С. 99-104.

76. Скрипко Т.О. Туристичний продукт як об’єкт управління / Т. О. Скрипко, О. О. Ланда // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Л.: НЛТУУ. – 2007. – Вип. 17.3. – С. 289-292.

77. Скрипко Т.О. Інноваційні технології у викладанні економічних дисциплін.

78. Скрипко Т.О., Ланда О.О. // Науковий вісник Академії муніципального управління. – Вип. 3, 2008. – С. 232-236.

79. Формування інноваційної стратегії організації згідно законів її функціонування / Т. О. Скрипко, О. О. Ланда // Вісник Хмельницького національного університету №31, 2008. – С. 218 – 225.

80. Скрипко Т.О. Інновації у туристичній сфері Західної України / Т. О. Скрипко, О. О.Ланда // Вісник Луганського національного університету (Серія “Економічні науки”). – №17 (180), 2009. – С. 143-151.

81. Скрипко Т.О. Інтеграція маркетингового та інноваційного потенціалу підприємства туристичної галузі / Т. О. Скрипко, О. О. Ланда // Вісник ЛКА. – Л.: Вид-во ЛКА, 2009. – Вип. 29 (Серія “Економічна”). – С. 209-213.

82. Скрипко Т.О. Врахування етапу життєвого циклу організації у процесі розробки її стратегії заохочення інноваційної активності / Т. О. Скрипко // Регіональна бізнес-економіка. Науковий, виробничо-практичний журнал. – №1 (21) березень, 2009. – Вінниця: ТОВ «Вінпрінт». – С. 68-74.

83. Скрипко Т.О. Інтелектуальні інновації у сфері туристичних послуг за допомогою концепції програмування вражень клієнта України / Т. О. Скрипко, О. О. Ланда // Вісник ЛКА / [ ред. кол.: Башнянин Г.І., Апопій В.В., Вовчак О.Д. та ін. ]. – Л.: Вид-во ЛКА, 2010. – Вип. 33. – Серія “Економічна”. – С. 135-139.

84. Скрипко Т.О., Ланда О.О. Менеджмент готельно-ресторанного господарства : Навч. посіб. для студентів.

85. Скрипко Т.О. Інвестиційно-інноваційна активність малого і середнього підприємництва як чинник економічної безпеки держави : Монографія. – Л.: Ліга-Прес, 2013. – 384 с.

86. Шеверя М.Ю. Фінансово-економічні аспекти мотивації персоналу // Проблеми і перспективи становлення фінансової системи України. – Севастополь: Севастопольський національний технічний університет, 2006.

87. Шеверя М.Ю. Особливості впровадження контролінгу на підприємствах харчової промисловості (у співавторстві) // Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України. – Чортків: Чортківський інститут підприємництва і бізнесу, 2006.

88. Шеверя М.Ю. Аналіз мотиваційної діяльності Карпатського інституту підприємництва ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання. – Донецьк: Донецький національний університет, 2006.

89. Шеверя М.Ю. Особливості мотиваційної діяльності ВНЗ // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2007.

90. Шеверя М.Ю. Особливості мотиваційної діяльності ВНЗ // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Спецвипуск 22. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2007.

91. Шеверя М.Ю. Формування мотиваційного середовища на підприємстві // Вісник НУВГП. Серія «Економіка». Збірник наукових праць. – Випуск 4 (44). – Частина 5. – Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції. – Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, 2008.

92. Шеверя М.Ю. Практичне застосування сучасних мотиваційних теорій на підприємствах деревообробної промисловості // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Спецвипуск 28. – Частина ІІ. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2009.

93. Шеверя М.Ю. Системный подход к активизации стратегического потенциала. Социально-економические проблемы региона в условиях инновационного развития территорий : Материалы ІІ Международной научно-практической конфиренции. – Нижневартовск: Изд-во НГГУ, 2012.

94. Шеверя М.Ю. Інституційні аспекти формування стратегічного потенціалу. Економіка та право : проблеми взаємодії та перспективи розвитку // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції, 12-13 грудня. – Миколаїв : Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта», 2012. – С. 69-72.

95. Шеверя М.Ю. Інститут інноваційного підприємництва в системі національної економіки // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. – Ужгород, 2013.

96. Шеверя М.Ю. Імперативи моделювання факторної системи розвитку національної економіки. Бізнес-навігатор. – Херсон, 2013. – №1(30). – С. 28-32.

97. Шеверя М.Ю. Стан та проблематика дослідницької діяльності і наукових розробок в Україні, Росії, Угорщині та Словаччині // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. – Ужгород, 2012. – Спецвипуск 37. – Частина 3. – С. 137-140.

98. Шеверя М.Ю. Принципи та важелі інституалізації інноваційної діяльності. Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 лютого. – Том 1. Теоретичні та практичні питання. – Полтава, 2013. – С. 28-31.

99. Костіна Т.Ю. Формування і використання трудового потенціалу села // Студентська молодь і науковий прогрес в АПК : тези доповідей Міжнародного студентського наукового форуму, 24-25 вересня 2008 р. – Львів: ЛНАУ, 2008. – 363 с. – С. 220-221.

100. Костіна Т.Ю. Сучасний стан інвестування в економіку Закарпатської області // Стратегія розвитку України. – К.: Спец. випуск, 2008.

101. Костіна Т.Ю. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток Закарпаття // “Карпатська Україна: погляд XXI століття”, присвячена 70-річчю Карпатської України : Збірник наукових праць науково-практичної конференції КІП, 2009. – С. 59-70.

102. Костіна Т.Ю. Ефективність інвестицій у розвиток агропромислового комплексу регіону // Зовнішня торгівля : Міжнародний науково-економічний журнал. – К., 2009. – №3-4. – С. 180-186.

103. Костіна Т.Ю. Стан інвестиційного клімату в АПК України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – № 10 (112). – К, 2010. – С. 18-24.

104. Костіна Т.Ю. Формування інвестиційної привабливості в АПК Закарпаття // Формування мереж прикордонного співробітництва України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 12-13 травня 2011 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – 448 с. – С. 326-329.

105. Костіна Т.Ю. Особливості здійснення інвестиційної діяльності в Закарпатті // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Карпатська конференція з проблем охорони довкілля», 15-18 травня 2011 р., Мукачево-Ужгород. – 517 с. – С. 386-387.

106. Костіна Т.Ю. Інвестиційна діяльність та інвестиційний клімат у регіоні (на матеріалах Закарпатської області) // Роль освіти і науки у відродженні економіки регіонів України : Збірник наукових праць ХІ викладацької науково-практичної конференції КІП, 18-20 травня 2011 р., м. Хуст. – 316 с. – С. 27-35.

107. Костіна Т.Ю. Правові аспекти іноземного інвестування в економіку АПК України // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва №6. Серія «Економічні науки» : Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету, 2012. – 264 с. – С. 142-146.

108. Костіна Т.Ю. Динаміка і тенденції розвитку інвестиційних процесів у Закарпатській області // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (“Економічні науки”). – №2(18). – Т. 3. – Мелітополь, 2012. – 369 с. – С. 79-89.

109. Костіна Т.Ю. Перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку Закарпатської області // Сучасний стан та перспективи інноваційно-інвестиційних процесів на регіональному рівні : Збірник наукових праць ХІІ викладацької науково-практичної конференції КІП, 24-26 квітня 2012 р., м. Хуст (прийнята до друку).

110. Костіна Т.Ю. Правові аспекти іноземного інвестування в економіку АПК України. // Вісник ХНАУ, Серія «Економічні науки». – №6. – 2012. – Х. – С. 142-146.

111. Костіна Т.Ю. Облік платників податків у Закарпатській області : Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (“Економічні науки”). – №5. – Мелітополь, 2013.

112. Костіна Т.Ю. Вплив факторів на ефективність іноземних інвестицій в АПК // Наука і методика, 2013. – Перемишель.

113. Ревть Ю.І. Механізм визначення прогнозних оцінок вартості туристичного продукту // Збірник статей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України», 2006.

114. Ревть Ю.І. Сучасні методи маркетингових досліджень // Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сталого природокористування в Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес)», м. Хуст-Рахів, 10-11 травня 2006 р.

115. Ревть Ю.І. Тенденції та перспективи розвитку сучасного ринку цінних паперів в Україні // Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сталого природокористування в Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес)», м. Хуст-Рахів, 10-11 травня 2006 р.

116. Ревть Ю.І. Про іноваційну-інвестиційну модель розвитку економіки України / Сабадош В.І., Ревть Ю.І. // Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сталого природокористування в Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес)», м. Хуст-Рахів, 10-11 травня 2006 р.

117. Ревть Ю.І. Аналіз та сучасні напрямки удосконалення туристичного ринку Закарпатської області // Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико -методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України», 2006.

118. Ревть Ю.І. Аналіз економічної ефективності та напрями удосконалення туристичного ринку Закарпатської області // Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємство, стале економічне зростання».

119. Ревть Ю.І. Проблеми застосування маркетингових стратегій просування туристичного продукту в сучасних умовах господарювання // Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю», 2007. – Журнал ЧДТУ. – №5, 2007.

120. Ревть Ю.І. Значення територіальних громад у розвитку зеленого туризму Закарпатської області // Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції «Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах», м. Рахів, 10-12 жовтня 2007 р.

121. Ревть Ю.І. Формування стратегії розвитку туристично-рекреаційних підприємств Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського Університету. – Серія “Економіка” (Збірник наукових праць). – Випуск 35. – Частина 2, 2012.

122. Ревть Ю.І. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки Закарпаття // Матеріали ХІІ викладацької науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи інноваційно-інвестиційних процесів на регіональному рівні», 24-26.04.2012 р.

123. Онуфрій В.М. Кадрова політика та її вплив на ефективність діяльності підприємства (на матеріалах Закарпатської області) // Роль освіти і науки у відродженні економіки регіонів України : Збірник наукових праць ХІ викладацької науково-практичної конференції КІП, 18-20 травня 2011 р. м. Хуст. – 316 с. – С. 35-41.

124. Онуфрій В.М. Облік платників податків у Закарпатській області // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки) / за ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во “Мелітопольська типографія “Люкс”. – 2013. – №2 (22). – Том 6. – 454 с. – С. 186-198.

125. Стець Л.І., Кутецький М.Ю. Проблеми збутової політики фермерських господарств західного регіону // Матеріали круглого столу «Розвиток сільських територій Карпатського регіону: стан та перспективи» [Текст], [12 грудня 2012]: зб. тез./ упоряд. О. Я. Гримак, Л. П. Кушнір. – Л.: СПОЛОМ, 2013. – С. 124-127.