Перелік наукових праць

Перелік наукових праць, опублікованих професорсько-викладацьким складом кафедри обліку і аудиту та фінансів

Сливка Ярослава Василівна:

 1. Доцільність відображення договірних зобов’язань у системі рахунків бухгалтерського обліку / Сливка Я. В. // Актуальні питання розвитку сучасної економіки. Колективна монографія. Частина 2. / ред. О. О. Непочатенко, Ю. О. Нестерчук. – Умань: Видавець „Сочінський”, 2011. – С. 70-74.
 2. Процесс продаж как стадия кругооборота капитала и его отображение в бухгалтерском учете /Давидюк Т.В., Сливка Я.В. // Международный бухгалтерский учет. – 2012. – №5 (203). – С. 50-57.
 3. Оптимизация учетного отображения корректировки цены и влияние на конкурентоспособность предприятия / Романчук К.В., Сливка Я.В. // Экономический анализ : теория и практика . – 2012. – №11 (266). – С. 22-28.
 4. Відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку соціальної відповідальності продавця: міжнародний досвід / Сливка Я.В. // Міжнародний науковий вісник. – Випуск 4 (23). – Частина 2. – Ужгород-Кошице-Мішкольц, 2012. – С. 228-237.
 5. Акційна ціна: проблеми відображення в бухгалтерському обліку / Сливка Я.В. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”. – 2010. – №3 (53). – Ч.1. – С. 174-179.

Всього: 36 публікацій.

Теребус Ольга Миколаївна:

 1. Проблеми страхового захисту в аграрному секторі економіки // Галицький економічний вісник. – Тернопіль. – Випуск 2, 2005. – С. 27-28.
 2. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Страхові послуги» для студентів денної та заочної форми навчання. – Вид. 2-е доп. та перероб. : Навчально-методичні матеріали. – Тернопіль: Тайп, 2006. – 170 с.
 3. Оцінка платоспроможності страховика // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – Випуск 14, 2007. – С. 167-169.
 4. Роль державної підтримки в здійснені страхування врожаю // Матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки». – Тернопіль, 2007. – С. 347-348.
 5. Оцінка достатності капіталу страхової компанії // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Випуск 15. – Тернопіль: ТНЕУ, 2006. – С. 134-136.
 6. Оцінка платоспроможності страховика // Наукові записки : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Випуск 16. – Тернопіль: ТНЕУ, 2006. – С. 167-169.
 7. Страхування. Методичні вказівки для студентів денної та заочної форми навчання : Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 232 с.
 8. Сільськогосподарське страхування та проблеми його розвитку в Україні // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки». – Тернопіль, 2008. – С. 259-261.
 9. Перестрахування та проблеми його розвитку в Україні // Галицький економічний вісник. Науковий журнал. – Тернопіль. – 2009. – №2 (23). – С. 107-111.
 10. Проблеми шахрайства на ринку страхування цивільної відповідальності автовласників // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки». – Тернопіль, 2009. – С. 242-244.

Всього: 74 публікації.

Бобочко Василь Миколайович

 1. Дослідження розв’язку одного модельного рівняння // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 65. – Кіровоград, 2006. – С. 18-23.
 2. Рівняння Орра-Зоммерфельда зі стабільною диференціальною точкою звороту // Матер. ІІІ Всеукраїнської н.-п. конф. «Математика, Економіка, Інформатика. Актуальні проблеми та методика викладання». – Кіровоград, 2007. – С. 7-8.
 3. Системи диференціальних рівнянь з диференціальною точкою звороту // Конф. присв. 70-річчю акад. Шкіля М.І. – К., 2007.

Всього: 29 публікацій.

Крись Павло Остапович

 1. Викладання інформатики на першому курсі : Методичні вказівки // Збірник праць науково-практичної конференції «Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації», Сімферополь, 30 квітня 2010 р. – Т. 1. – С. 15-19.
 2. Фінансування охорони праці : Збірник праць науково-практичної конференції «Економіка для екології», м. Суми, 5-8 травня 2010 р. – С. 77-79.
 3. Безпека праці та виробничого середовища: європейський аспект // Збірник наукових праць Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 2010. – Випуск 91. – Частина 1. – С. 43-47.
 4. Оцінка стану охорони праці й ефективності заходів для її поліпшення / Збірник праць науково-практичної конференції «Економіка для екології» (м. Суми, 5-8 травня 2011 р.) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Випуск 30, 2010. – С. 40-44.
 5. Збірник праць науково практичної конференції «Економіка для екології», м. Суми, 5-8 травня 2011 р. // Науковий журнал «Український соціум». – Вип. 1(36). – К., 2011. – С. 91-101.

Всього: 33 публікації.

Козубовський Володимир Ростиславович

 1. Козубовський В.Р. Спосіб калібрування і повірки газоаналізатора. Патент на корисну модель №461127. – Опубл. 11.07.2011 р. – Бюл. №13.
 2. Козубовський В.Р. Спосіб калібрування і повірки газоаналізатора. Метрологія та прилади. – 2011. – №4. – С. 41-43.
 3. Козубовський В.Р. Оптимізація параметрів скануючого спектрометра для аналізу газів // Метрологія та прилади. – 2011. – №6. – С. 60-67.
 4. Козубовський В.Р., Кормош В.В. Моніторинг безпеки життєдіяльності у виробничих і побутових приміщеннях // Міжнародна науково-практична конференція “Карпатська конференція з проблем охорони довкілля” (Мукачево-Ужгород, Україна, 15-18 травня 2011р.). – С. 227-228.
 5. Федак М.В. Аналіз впливу вологості на роботу адсорбційних чутливих елементів // Міжнародна науково-практична конференція “Карпатська конференція з проблем охорони довкілля” (Мукачево-Ужгород, Україна, 15-18 травня 2011р.). – С. 17-18.
 6. Kozubovsky V.R., Kormosh V.V., Alyakshev I.P., Lishchenko N.H. Sensors for fire gas detectors // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2011. – V. 14, N 3. – P. 330-333.

Всього: 28 публікацій

Папп Василь Васильович

 1. Оптимізація структури податкової системи як передумови соціально-економічного розвитку країни // Наукові записки : Збірник наукових праць Національного університу «Острозька академія», 2007. – Випуск №9. – Ч. І. – С. 259-268.
 2. Аналіз податкового навантаження та його вплив на динаміку ділової активності // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту, 2007. – №4. – С. 161-172.
 3. Структурування економіки в регіональних суспільних системах : Монографія // Інститут регіональних досліджень НАН України. – Л., 2009. – С. 345.
 4. Концептуальні підходи до формування та розвитку податкової системи України // Регіональна економіка. – 2009. – №1. – С. 225-232.
 5. Аналіз кредитних операцій комерційних банків в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Економіка», 2010. – Спец. вип. 29. – Ч. ІІ. – С. 300-304.
 6. Основні підходи до визначення суті і ролі кредиту в ринковій економіці // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2010. – №8(3). – С. 154-163.

Всього: 65 публікацій.

Войтенко Галина Володимирівна

 1. Трудовий потенціал села в умовах становлення ринкової економіки : Монографія / М. А. Лендєл, Г. В. Войтенко. –Ужгород: Карпати, 2006. – 240 с.
 2. Регіональні особливості виконання трудового потенціалу села у нових організаційно-правових формах господарювання. Спеціальний випуск наукового вісника Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». – 2007. – №23. – С. 276-284.

Всього: 11 публікацій.

Волощук Надія Юріївна:

 1. Проблеми інтегрування економіки України до світового економічного простору // Міжнародна науково-практична конференція: «Карпатська Україна – етап здобуття української державності (м. Хуст) : Збірник наукових праць, 2004. – С. 22-27.
 2. Спільне підприємництво як головна форма міжнародного бізнесу // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Внесок вчених Карпатського регіону у світовий розвиток науки, культури, суспільства», м. Хуст. – 2004.
 3. Відкритість, активна участь у міжнародному розподілу праці – шлях до процвітання регіону, держави (м. Дніпропетровськ) : Збірник наукових праць. – 2006. – №213. – С. 560-572.
 4. Толінг як взаємовигідне партнерство у транскордонному співробітництві спільних підприємств Закарпаття // Науково-практична конференція «Транскордонне співробітництво в умовах розширення ЄС на Схід». – Ужгород: Науковий вісник Ужгородського університету. – 2006. – Спецвипуск №20. – С. 112-119.
 5. Особливості розвитку малого підприємництва в аграрному секторі регіону. – Ужгород: Науковий вісник Ужгородського університету. – 2007. – Спецвипуск №22. – С. 152-156.
 6. Підприємницька діяльність як важливий фактор економіки регіону. – Хмельницький: Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – С. 237-241.
 7. Сучасні проблеми підприємництва прикордонного регіону // Науково-практична конференція «Проблеми та шляхи вдосконалення ринкових відносин в умовах глобалізації економіки». – Ужгород: Науковий вісник Ужгородського університету, 2009. – Спеціальний випуск №28, серія «Економіка». – С 59-63.
 8. Впровадження Болонської системи навчання у вищій школі // Матеріали науково-методичного семінару. – Хуст, 2010. – С. 11-17.

Всього: 18 публікацій.

Кондратюк Марія Федорівна

 1. Управлінський облік в інформаційній системі підприємства // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сталого природокористування в Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес)», м. Хуст-Рахів, 10-11 травня 2006 р. – 3 с.
 2. Напрями посилення регулюючої функції податків з громадян // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Карпатська Україна: погляд ХХІ ст., присвяченої 70-річчю Карпатської України», м. Хуст, 2009 р. – 3 с.
 3. Особливості формування внутрішньої бухгалтерської звітності // Збірник наукових праць Х ювілейної науково-практичної конференції «Розбудова держави: освіта, наука, економіка», м. Хуст, 2010.
 4. Управлінський облік в інформаційній системі підприємництва // Збірник праць Міжнародної науково практичної конференції, м. Хуст-Рахів, 2006. – С. 205-208.
 5. Особливості планування та обліку затрат функціонально-вартісного аналізу на підприємствах легкої промисловості. – Ужгород: Науковий вісник Ужгородського університету, 2010.

Всього: 3 публікації.

Ревть Юлія Іванівна

 1. Проблеми застосування маркетингових стратегій просування туристичного продукту в сучасних умовах господарювання // Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, контроль і аналіз в упралінні підприємницькою діяльністю». – Журнал ЧДТУ. – №5. – 2007.
 2. Значення територіальних громад у розвитку зеленого туризму Закарпатської області // Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції «Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах», м. Рахів, 10-12 жовтня 2007 р.
 3. Забезпечення конкурентоспроможності туристичного продукту Закарпаття в контексті транскордонного співробітництва // Збірник статей Міжнародної науково-практичної конференції: «Вплив маркетингу на підвищення ефективності транскордонного економічного співробітництва з країнами – членами ЄС». Серія «Економіка». – Випуск 23, 2007. – 0,3 д.а.
 4. Перспективи розвитку туристично-рекреаційних підприємств прикордонного регіону – Закарпаття // Матеріали науково-практичної конференції, м. Чернівці, 12-13.05.2011. – Чернівці: ЧТЕІ КНТУ, 2011.

Всього: 8 публікацій.