Основні сфери діяльності кафедри

 • навчально-виховна діяльність (організація навчально-виховного процесу і підготовка студентів, додаткова освіта);
 • наукова діяльність (організація процесу наукових досліджень із актуальних питань теорії і практики менеджменту, підготовка аспірантів та популяризація наукових знань через проведення науково-практичних конференцій, семінарів і публікацію наукових збірників і монографій);
 • методична діяльність (підготовка підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів).

До складу навчально-методичного забезпечення напряму підготовки входять:

 • освітньо-професійна програма (у т.ч. варіативна частина);
 • освітньо-кваліфікаційна характеристика;
 • навчальний план;
 • навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін навчального плану;
 • програми практик.
На кафедрі розроблена модель фахівця, в якій визначено вимоги до випускника через наступні позиції:
 1. професійна компетентність (поєднання теоретичних знань і практичної підготовки, здатність здійснювати всі види професійної діяльності, що визначені освітнім стандартом з фаху);
 2. комунікативна готовність (володіння діловою та літературною письмовою та усною мовою, знання психології та етики спілкування, володіння навичками управлінської діяльності);
 3. розвинена здатність до творчих підходів у вирішенні професійних завдань, вміння орієнтуватися в нестандартних ситуаціях та умовах, аналізувати проблеми, ситуації, завдання, а також розробляти план дій, готовність до реалізації дій;
 4. стійке, усвідомлене, позитивне ставлення до своєї професії, прагнення до постійного особистісного та професійного удосконалення;
 5. розуміння тенденцій і основних напрямів розвитку менеджменту та менеджмент-освіти.

Політика розвитку кафедри менеджменту спрямована на визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності, його інтелектуального розвитку.