Основні пріоритети діяльності

Основні пріоритети діяльності кафедри менеджменту на 2012 – 2020 рр.

Головними завданнями кафедри є:

 • забезпечення якісної професійної підготовки фахівців відповідно до галузевих стандартів вищої освіти;
 • максимальна реалізація положень державної програми «Освіта. Україна XXI століття»;
 • сприяння підвищенню рівня викладання дисциплін, а також модернізація навчального процесу у відповідності до національної доктрини розвитку освіти;
 • інтегрування у складі інституту у світовий науковий і освітній простір;
 • налагодження нових та зміцнення наявних зв’язків кафедри із іншими вітчизняними і зарубіжними внз, науковими установами, підприємствами, фондами тощо.

Вища освіта в Україні вступає в європейський освітянський простір за принципами Болонської декларації, головною метою якого є досягнення сумісності та міжнародної конкурентоспроможності європейської системи вищої освіти. Для досягнення поставленої мети основними завданнями є:

 • формування пакетів освітньо-професійних програм, створення інформаційних пакетів напрямів ступеневої підготовки та професійного спрямування для денної та заочної форм підготовки фахівців;
 • підготовка ряду методичних розробок для викладання дисциплін кафедри відповідно до вимог Болонського процесу;
 • використання у процесі навчання рольових та ділових ігор, індивідуальних практичних завдань, засобів діагностики знань та інших форм інтерактивної підготовки, що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навички практичної роботи у студентів;
 • організація участі викладачів кафедри у круглих столах та науково-методичних семінарах із питань організації навчального процесу з урахуванням основних положень Болонської декларації;
 • підготовка до друку і видання підручників та навчальних посібників із дисциплін кафедри;
 • створення сайту кафедри, розміщення на ньому навчально-методичних матеріалів, що дозволяють проводити навчання за допомогою різних засобів комп’ютерних технологій;
 • розвиток індивідуальних форм методичної роботи: наставництва, стажування, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіта тощо;
 • поглиблення практичної підготовки студентів на кафедрі шляхом використання тренінгових технологій, що дозволяє максимально скоротити термін адаптації майбутнього фахівця щодо діяльності в реальних фінансово-економічних умовах.