Науково-методична робота

Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень

викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес

Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 Ефективність іноземних інвестицій в АПК.

Шифр та назва галузі знань: 07 «Управління та адміністрування»

Львівський національний аграрний університет Керівник:

д.е.н., професор

Черевко Г.В.

Виконавець:

ст. викладач економіки та менеджменту

Костіна Т.Ю.

2018 р. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Підготовка до захисту та захист кандидатської дисертації.
2 Вплив маркетингової стратегії та ефективність туристично-рекреаційних організацій. Шифр та назва галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Керівник:

д.е.н., професор

Рущак М.Ю.

Виконавець:

ст. викладач економіки та менеджменту

Ревть Ю.І.

2018 р. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Підготовка до захисту та захист кандидатської дисертації.
3 Історичний роман

П. Угляренка в контексті української літератури. Шифр та назва галузі знань: 03 «Гуманітарні науки»

Карпатський інститут підприємництва Виконавець:

к.філол.н., доцент, завідувач кафедри фундаментальних та суспільних дисциплін

Шинкар І.П.

2018 р. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Видання монографії.
4 Рідкісні та зникаючі види тварин Українських Карпат. Шифр та назва галузі знань: 09 «Біологія» Карпатський інститут підприємництва Виконавець:

к.біол.н., доцент кафедри фундаментальних та суспільних дисциплін

Маханець І.А.

2018 р. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Видання монографії.
5 Концепція соціальної безпеки держави – запорука добробуту населення. Шифр та назва галузі знань: 23 «Соціальна робота» Карпатський інститут підприємництва Виконавець:

ст. викладач кафедри соціальної роботи

Ньорба С. І.

2018 р. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Видання монографії.
6 Соціально-філософські аспекти зайнятості населення Закарпаття.

Шифр та назва галузі знань: 23 «Соціальна робота»

Карпатський інститут підприємництва Керівник:

д.ф.н., професор

Бичко А.К.

Виконавець:

ст. викладач кафедри соціальної роботи

Ньорба С.І.

2019 р. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Підготовка до захисту та захист кандидатської дисертації.
7 Соціально-філософські погляди у працях Августина Волошина.

Шифр та назва галузі знань: 23 «Соціальна робота»

Карпатський інститут підприємництва Керівник:

д.ф.н., професор

Бичко А.К.

Виконавець:

ст. викладач кафедри соціальної роботи

Ньорба Л.І.

2019 р. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Підготовка до захисту та захист кандидатської дисертації.
8 Розроблення заходів для запобігання травматизму та нещасних випадків в агропромисловому комплексі. Шифр та назва галузі знань: 26 «Цивільна безпека» Карпатський інститут підприємництва Виконавець:

к. с./г. н., доцент кафедри економіки та менеджменту

Крись П.О.

2019 р. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Видання монографії.
9 Становлення та розвиток університетської освіти в Угорщині (XIV-XX ст.).

Шифр та назва галузі знань: 01 «Освіта»

Мукачівський державний університет Керівник:

д.пед.н., професор, дійсний член НАП України

Євтух М. Б.

Виконавець:

к.пед.н., доцент кафедри соціальної роботи

Кобаль В.І.

2019 р. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Підготовка до захисту та захист докторської дисертації.
10 Історична тематика у творчості письменників Закарпаття ХІХ-ХХ ст.: проблема історичної достовірності та художньої правди. Шифр та назва галузі знань: 03 «Гуманітарні науки» Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка Керівник:

д.філол.н., професор

Ковалів Ю.І.

Виконавець:

к.філол.н., доцент, завідувач кафедри фундаментальних та суспільних дисциплін

Шинкар І.П.

2020 р. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Підготовка до захисту та захист докторської дисертації.

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

11 Соціально-економічні та соціально-екологічні проблеми Карпатського регіону. Шифр та назва галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» Карпатський інститут підприємництва Керівник:

к. політ. н., доцент, завідувач кафедри соціальної роботи

Головчук О.В.

Виконавці:

к. психол. н.

Кобаль М.В.;

к. психол. н.

Чегі Т.Т.;

к. пед. н., доцент

Кобаль В.І.;

ст. викладач

Грицакович Г.І.;

ст. викладач

Ньорба С.І.

2018 р. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Публікації, впровадження.
12 Розвиток економіки Карпатського регіону в умовах Євроінтеграції. Шифр та назва галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» Карпатський інститут підприємництва Керівник:

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту

Остап’юк М.Я.

Виконавці:

к. е. н.

Шеверя М.Ю.;

к. е. н.

Волощук Н.Ю.;

к. е. н.

Щербан М.Д.;

ст. викладач

Кондратюк М.Ф.;

ст. викладач

Фетько С.В.

2019 р. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Публікації, впровадження.
913 Трансформування організаційно-економічних відносин до соціально-орієнтованих ринкових умов Закарпаття. Шифр та назва галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» Карпатський інститут підприємництва Керівник:

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту

Шеверя М.Ю.

Виконавці:

ст. викладач

Костіна Т.Ю.;

к. с./г. н.

Крись П.О.;

к. е. н.

Жуков С.А.;

ст. викладач

Ревть Ю.І.

2020 р. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Публікації, впровадження

 

За роки існування інституту відбулося його становлення не лише як навчального закладу, але й як наукової установи. Організацією наукової діяльності інституту керує відділ науково-дослідної роботи. Працівники відділу НДР організовують виконання наукової роботи викладачів кафедр та студентів.

Важливу роль відіграє організація та проведення наукових конференцій та семінарів, що сприяють успішному виконанню складних проблем у навчальному процесі та розширенню наукових зв’язків. Щороку в інституті проводяться науково-практичні конференції викладачів та студентів. За останні 3 роки було організовано та проведено 6 науково-практичних конференцій.

Встановлені робочі зв’язки та обмін інформацією науковцями України, зокрема вищих навчальних закладів міст Києва, Львова, Херсона, Харкова, Івано-Франківська та Ужгорода. Професорсько-викладацький склад прагне до новаторства, максимального розвитку активності студентів у процесі навчання, працює над зміцненням матеріально-технічної бази та створенням ділового морально-психологічного клімату в колективі.

Велика увага приділяється науково-дослідній роботі викладачів зі студентами. Найважливішим завданням викладачів, наукових співробітників є виявлення і добір студентів, які займаються науковою роботою на ранніх стадіях навчання. Це дозволяє студентам реалізувати свій творчий потенціал у процесі здобування освіти в інституті. Під керівництвом викладачів студенти виступають на конференціях, публікують статті в наукових виданнях, беруть участь в олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт.

В інституті проводиться робота по запровадженню наскрізних тем науково-дослідної роботи студентів від першого до випускного курсу. Питання наскрізних тем, що закріплюються за студентами, використовуються ними не лише для підготовки наукових статей та виступів на семінарах, науково-практичних конференціях, але і при написанні рефератів, курсових та дипломних робіт. Кращі студенти-випускники направляються в аспірантуру та є здобувачами наукових ступенів.

Викладачі дотримуються вимог, які сприяють налагодженню організаційної роботи на кафедрах, а саме:

  • регулярно вносять зміни та доповнення до тематичних планів навчальних дисциплін з метою своєчасного та якісного виконання вимог Міністерства освіти і науки України;
  • проводять відкриті заняття;
  • націлені на реалізацію в навчальній роботі останніх досягнень науки, техніки та досвіду практичної діяльності;
  • на високому рівні забезпечують читання лекцій;
  • постійно підвищують рівень професійної підготовки, практичний досвід і педагогічну майстерність;
  • забезпечують консультування і контроль підготовки студентів до занять;
  • беруть участь у науковій роботі кафедр, керують науково-дослідною роботою студентів.

Колектив кафедри менеджменту проводить наукові дослідження за загальнокафедральною темою “Трансформування організаційно-економічних відносин до соціально-орієнтованих ринкових умов Закарпаття”.

Студентські наукові роботи, керівництво яких здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри, неодноразово відзначалися грамотами вищих навчальних закладів. На кафедрі діє студентський гурток «Менеджмент», який неодноразово брав участь у студентських науково-практичних конференціях. Керує гуртком старший викладач Костіна Т.Ю. Основним напрямом діяльності є економічний аналіз, ситуаційні вправи. Мета: наукові дослідження, проведення анкетування, обговорення найактуальніших аспектів у галузі менеджменту. Головою гуртка є Данканич М., кількість учасників становить більше 10 студентів різних курсів.

Вагомим є науковий доробок кафедри української мови та літератури. Колектив кафедри проводить наукові дослідження за загальнокафедральною темою “Актуальні проблеми українського мовознавства та літературознавства”. Викладачами опубліковано понад 30 монографій, посібників і підручників, більше 1000 наукових статей. Сфери наукових пошуків надзвичайно широкі – це питання фольклористики, ономастики, перекладознавства, актуальні проблеми українського мовознавства та літературознавства, питання регіональної літератури тощо.

Колектив кафедри української мови та літератури бере активну участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, залучає студентів до наукової роботи.

Окрім навчання, студенти беруть участь у студентських, вузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах, літературно-мистецьких вечорах; відстоюють честь кафедри у спортивних змаганнях, беруть участь у різних тематичних, розважальних та інтелектуальних заходах.

Участь у науково-практичних конференціях, літературно-мистецьких вечорах спрямована на активізацію студентів щодо навчального, виховного планів, розширення світогляду щодо мовознавчих, літературознавчих інновацій у науці, а також на розвиток у них любові до української мови, літератури, духовної культури, поглиблення вмінь, навичок майбутніх висококваліфікованих фахівців.