Навчально-методична робота

У полі зору кафедри протягом року знаходиться організація навчально-виховного процесу. Питання удосконалення змісту, форм, методів навчання і виховання студентів неодноразово заслуховувалися на засіданнях кафедри. Кафедрою здійснюється контроль за різними видами діяльності: організацією навчальних занять, виробничою практикою, підготовкою до семестрових та державних екзаменів.

Робота викладачів кафедри згідно реалізації компетентнісного підходу зосереджується на удосконаленні навчальних планів, навчальних програм із фахових дисциплін, теоретико-методологічному та практичному дослідженні сутності даного підходу та особливостях його впровадження.

Керуючись загальними аспектами структурно-змістовного формування системи стандартів освіти, було переглянуто зміст програм і методичного забезпечення викладання фахових дисциплін із урахуванням компетенцій та здатностей вирішувати проблеми і задачі педагогічної діяльності та умінь, що є відображенням наявності цих здатностей. Внесення коректив здійснювалося на підставі аналізу змісту типових задач діяльності, означених в ОКХ. На її базі будувалась система умінь, якими повинен оволодіти випускник на момент закінчення навчального закладу.

Удосконалено систему завдань з основних дисциплін для студентів, що працюють за індивідуальним графіком навчання. Питання якісної підготовки майбутніх фахівців постійно знаходяться в центрі уваги кафедри.

На кафедрі розробляються та впроваджуються гнучкі електронні навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін, компонентами яких є навчальна програма, курс лекцій, комплект завдань для самостійної роботи для мережі Intеrnet.