Дисципліни, закріплені за кафедрою

 • Вступ до мовознавства
 • Основи східнослов’янської ономастики
 • Вступ до слов’янської філології
 • Вступ до літературознавства
 • Теорія літератури
 • Історія української критики
 • Історія українського літературознавства
 • Історія української літератури
 • Теорія віршування
 • Усна народна творчість. Українське народознавство
 • Проблеми розвитку української літератури на межі ХХ-ХХІ ст.
 • Сучасні методи літературознавчого аналізу
 • Методи наукових досліджень
 • Наукові методи дослідження мовного матеріалу
 • Літературне редагування текстів
 • Технічне редагування текстів
 • Жанрово-стильові тенденції в українській літератури ХХ ст.
 • Література постмодернізму
 • Розвиток української інтелектуальної прози
 • Особливості розвитку української літератури ХІХ ст.
 • Педагогіка вищої школи
 • Сучасна комунікативна лінгвістика
 • Теорія і практика перекладу
 • Старослов’янська мова
 • Східнослов’янська мова (російська)
 • Актуальні напрямки розвитку лінгвістики на сучасному етапі
 • Історична граматика
 • Мовні стилі як феномен національної культури
 • Історія української мови та мовознавства
 • Стилістика і культура мовлення
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Ділова українська мова
 • Лінгвістичний аналіз тексту
 • Історія зарубіжної літератури
 • Вступ до спеціальності
 • Основи мовознавства
 • Орфоепічний і орфографічний практикум
 • Діалектологія
 • Основи мовленнєвої діяльності
 • Мовленнєва діяльність
 • Методика викладання української мови та літератури у школі
 • Сучасні методи викладання української мови та літератури у ВНЗ
 • Новітні методи викладання української мови та літератури у ВНЗ
 • Сучасна українська мова
 • Стилістика і культура мови
 • Етнологія
 • Методика викладання іноземних мов
 • Основи теорії мовних комунікацій
 • Основи підготовки гідів-перекладачів
 • Редагування перекладної літератури
 • Переклад і редагування документів різних типів та жанрів
 • Основи синхронного перекладу
 • Семантико-стилістичні проблеми перекладу різних жанрів
 • Еквівалентність перекладу семантиці мовних одиниць
 • Порівняльна граматика іноземної та української мов
 • Вступ до германського мовознавства
 • Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації
 • Стилістика основної іноземної мови
 • Термінологія основної іноземної мови
 • Переклад ділового мовлення
 • Переклад науково-технічної літератури
 • Теорія перекладу
 • Корективний курс фонетики
 • Домашнє читання
 • Письмовий переклад з І іноземної мови на українську
 • Українознавство (англійською мовою)
 • Основи наукових досліджень
 • Міжнародні організації
 • Двосторонній переклад
 • Граматичні та стилістичні аспекти перекладу
 • Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
 • Практика перекладу основної іноземної мови
 • Практика усного та писемного перекладу
 • Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу
 • Латинська мова
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (французька)
 • Іноземна мова (німецька)
 • Історія основної іноземної мови
 • Іноземна мова професійного спілкування
 • Ділова іноземна мова
 • Практичний курс ІІ іноземної мови (німецька)
 • Практичний курс ІІ іноземної мови (французька)
 • Практичний курс ІІІ іноземної мови (французька)
 • Практичний курс ІІІ іноземної мови (німецька)
 • Друга іноземна мова
 • Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови
 • Лінгвокраїнознавство країн ІІ іноземної мови
 • Практичний курс основної іноземної мови
 • Практика усного та писемного мовлення
 • Практична граматика
 • Аспектний переклад
 • Латина або давньогрецька мова
 • Англомовний етикет
 • Англонімецькомовний етикет